Pallet Shrink Tube UV/VCI 1500 + 1200mm

DAYWALK H/D Pallet Shrink Tube UV/CI 1500+1200x200umx20m (Previously 12-LFSUC542/UC)

SKU: 12-PSNUC200/542 Category:

DAYWALK H/D Pallet Shrink Tube UV/CI 1500+1200x200umx20m (Previously 12-LFSUC542/UC)

DOWNLOAD PRODUCT DATA SHEET HERE!

DAYWALK H/D Pallet Shrink Tube UV/CI 1500+1200x200umx20m (Previously 12-LFSUC542/UC)

DOWNLOAD PRODUCT DATA SHEET HERE!